No:1 classifieds Website in kumbakonam, For Advertisements Call: 94447 21150 Follow us on Home | Feedback | About us | Contact us
  • ....  LOW CAST WEBSITE WITH HIGH PERFOMENCE ....
  • .... Mobile Responsive.....
  • NO ANY HIDDEN CHARGES
  • Choose your Plan
wow slider by WOWSlider.com v8.7
வணக்கம் .கும்பகோணம் மற்றும் கும்பகோணத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து தொழில் செய்பவர்களும் தங்கள் முகவரிகளை இத்தளத்தில் இலவசமாக பதிவு செய்து பயன் பெறலாம்.விளம்பரங்களுக்கும் விபரங்களுக்கும் கைபேசி எண்- 9444721150.வணக்கம் .கும்பகோணம் மற்றும் கும்பகோணத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து தொழில் செய்பவர்களும் தங்கள் முகவரிகளை இத்தளத்தில் இலவசமாக பதிவு செய்து பயன் பெறலாம்.விளம்பரங்களுக்கும் விபரங்களுக்கும் கைபேசி எண்- 9444721150. |

ஸ்ரீ சூரிய பகவான் அருளிய ஸ்ரீ சக்ரபாணி ஸ்தோத்ரம்(கும்பகோணம்):

1. தேவ தேவ ஜகந்நாத நமஸ்தே பக்த வத்ஸல
ப்ரபன்னம் பாஹிமாம் விஷ்ணு க்ருபயா புரு÷ஷாத்தம

2. அபராதம் க்ஷமஸ்வாத்ய மயாஸ்க் ஞானக்ருதம் ப்ரபோ
த்வாம் வினா சரணம் நாஸ்தி த்வமேவ சரணம் மம

3. இதி ஸம்ஸதூய தேவேசம் மனஸா த்யாதவான் விபும்
சக்ராம் புஜே ஸமாஸீனம் சக்ராத்யாயுத பூஷணம்
சக்ரமந்த்ராதி தேவசம் சக்ரராஜ மஹம் பஜே

4. ஸர்வாவயவ ஸம்பூர்ணம் அஷ்ட பாஹும் திரிலோசனம்
தம்ஷ்ட் ராகராள வதனம் பயஸ்யாபி பயங்கரம்

5. உக்ர பிங்கள கேசாட்யம் ஜ்வாலா மாலா பரிஷ்க்ருதம்
அப்ரத்ருச்ய மனிர் தேச்யம் ப்ரம்மாண்ட வ்யாப்த விக்ரஹம்

6. அஷ்டாயுத பரீவாரம் அஷ்ட சக்தி ஸமன் விதம்
அஷ்டாரம் சக்ரமத்யுக்ரம் முஸலம் சாங்குசம் ததா.

7. பத்மம் தக்ஷிண பார்ச்வேது சதுர்பிர் பாஹு பிர்வ்ருதம்
வாமதச் சங்க ஸசர சாப பாசகதா தரம்

8. ரக்த வஸ்த்ரதரம் தேவம் ரக்த மால்யோப சோபிதம்
ரக்த சந்தன லிப்தாங்கம் ரத்ன மாலா விபூஷிதம்

9. திவ்ய ரத்ன விசித்ரேண மகுடேன விராஜிதம்
துஷ்டநிக்ர ஹகர்த்தாரம் பக்தானுக்ரஹ ரூபிணம்
ஸுதர்சனா பிதானம் தம் ஸ்வாத் மனோபி முகம் ஸ்மரன்
அவ்யாத் பாஸ்கர ஸ்ஸுப்ரபா பிரகிலாபாபி:
தி சோ பாஸயன்

10. பீமாக்ஷ ஸ்புர தட்ட ஹாஸ விலஸத்
தம்ஷ்ட்ர : ப்ரதீப் தானன:
தோர்பிர் சக்ரதரௌ கதாப்ஜ முஸலான்
சார்ங்கம்ச பாசாங்கு சௌ
பிப்ரத் பிங்க சிரோரு ஹோதி
த வளச் சக்ராபி தானோ ஹரி:

மத்யாஹ்ன ஸூர்ய ப்ரதிம ப்ரகாசம்
பிரசங்க கேசம் ஸ்புரதட்ட ஹாஸம்
த்ரிரூப தீப்தாம்பரமுக்ர மீடே
சக்ரேஸ்திதம் சக்ரிணமஷ்ட பாஹும்

11. கல்பாந்தார்க்க ப்ரகாசம் திரிபுவன மகிலம்
தே ஜஸா பூரயந்தம்
ரக்தாக்ஷம் பிங்ககேசம் ரிபுகுல தஹனம்
பீமதம்ஷ்ட்ராட்டஹாஸம்
சங்கம் சக்ரம் கதாப்ஜே ப்ருதுதரமுஸலம்
சாபபாசாங்கு சாதீன்
பிப்ராணம் தோர் பிரீட்யம்மனஸி

12. முரரிபும் பாவயே சக்ர ஸம்ஸ்தம்
திரிணேத்ரம் சதுச்சக்ரஸம் சோபி ஹஸ்தம்
ஸ்திதம் தஞ்ச பங்கேருஹே யோக பீடே
ம ஹோக்ராக்ருதிம் கரல வித்யுத் ஸகா தம்

13. ந்ருஸிம்மம் பஜே சக்ர பச்சாத் ஸுஸம்ஸ் தம்

14. ஏவம் ஸ்துதோ தேவ தேவ: பாஸ்கரேண மஹாத்மனா
தத: ப்ரஸன்னோ பகவான் சக்ரரூபி ஜனார்தன:

15. சார்ங்க பாணேர பின்னொஸெள ஸர்வலோகைக மங்கள
யத்தேஜஸா ஹ்ருதம் பூர்வம் தத்தஸ்மை தத்தவான் புன:

16. ததஸ்து பாஸ்கரோ பூய: பூர்வ வத்தேஜஸான் வித:
ஸர்வான் பாஸயதே லோகான் பரிதோ மேரு மாஸ்தித:

17. ததஏவ ஹி தத்÷க்ஷத்ரம் பாஸ்கர÷க்ஷத்ர முச்யதே
ஆவிர்பபூவ காவேர்யாம் யத்ரதீர்த்தே ஸுதர்சனம்

18. ததாப்ரப்ருதி தத்தீர்த்தம் சக்ர தீர்த்தமிதி ஸ்ம்ருதம்
யே சக்ரபாணிம் ஸேவந்தே பூஜயந்தி ச சக்ரிணம்

19. நமஸ்யந்தி ப்ரதிதினம் தேஸ்அபீஷ்டான் ப்ராப்நுவந்திஹி
ந்ருணாம் ஸார்ராஜ்யதானேது சக்ரீதிஷ்டதி ஸர்வதா.

20. யம் யம் காமயமானாஸ்ச ஸேவாம் குர்வந்தி சக்ரிண:
தம் தமாசு ப்ராப்நுவந்தி நாத்ரகார்யா விசாரணா

21. புத்ர காமாதுரா நாரீ முனிவ்ருத பராயணா
ஆர்த்ர வஸ்த்ரான் விதா ஸ்நாத்வா காவேர்யாம் சக்ரதீர்த்தகே.

22. நிசாகுங்கும லேபாட்யாகரோச் ச ப்ரதிக்ஷிணம்
மண்டலார்த்தம் ததர்த்தம் வா நியமேந ஸமந்விதா

23. தீபமேகம் ஸமுஜ்வால்ய க்ருதாக்தம் சக்ரிண: புர:

24. தமேவ சிந்தயித்வாது க்ருஹமாகத்ய வைஸதீ
பாயஸம் போஜயித்வாது ஹ்யேக வாரமந்த்ரிதா
தாம்பூலம் லவணம் சைவ திந்திரிணம் மதுரம் ததா

25. புரான்னம் சைவகந்தம் ச புஷ்பம் சுகம் ததைவ ச
கட்வாதிகம் வாஜயித்வா மண்டலாந்தம் ததர்தகம்

26. ததர்த்தம் வாபி குருதே ஸ்மரோப மஸுதம் ஸபேத்
ஸங்கல்பாந்தம் ப்ரதிதினம் குர்யாத் காலத்வயேபி ச

27. ஸேவாம் ஸ்ரீமச் சக்ரபாணே: தீர்க்கமாங்கல்ய மச்நுதே
பர்த்துரா ரோக்ய காமாது ஸ்வாயுரா ரோக்ய வ்ருத்தயே

28. பாந்தவாரோக்கிய காமாவா கன்யார்த்தீ கீர்த்திகாமுக
தநார்த்தீவா க்ஞானகாம: பக்தி வைராக்ய காமுக:

29. நிர்த்தனஸ்ஸததோ வாபி ஸ்த்ரியோ வா புருஷா அபி
பூர்வவந்நியமே நைவ ஸேவாம் குர்வந்தி சுக்ரிண:

30. ஸ்வஸ்வாபீஷ்டான் ப்ராப்நுவந்தி ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்சய:!